Корейски пророчества предсказват бъдещето

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

В течение на 20 години съставителят на тази книга е изучавал корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години, появили се по-късно преди сто години. Всички те са повече от 30. Няма да е преувеличено, ако кажем, че Корея е страна на пророчествата.ПРЕДГОВОР
Древни Корейски пророчества за бъдещето...


Тайните манускрипти , или книгите на пророчеството, имат автори. При изучаване на тяхното съдържание става ясно, че те не са плод на въображение на техните автори, а фактическо послание на Твореца, което Той е предал на земята посредством определен човек.

В книгата са събрани в кратко изложение некои откъси от Чонгамнок, Кегам-юрок, Хонсуджи, Масанок, Юлогок-пиги, Самек-теген и няколко други източника, в които се говори за историята и бъдещето на Корея и Япония. На предсказанията може да се доверим, ако истинността на пророчеството се потвърждава от историческите факти.

Пророчествата се отнасят за последното столетие на съвременната история. Съставителят на тази книга, прочитайки и разтълкувайки източниците, стига до извода, че в Създателя има определен план.

В книгата се съдържат предсказания за съдбата на света и централно място е отделено на Източна Азия,а именно Корея и Япония, при което в период на продължителност около 130 години, от 1894 до 2027 година, се описва като последните дни. Триста и шестгодишното колониално владеене на Корея от Япония, освобождаването и последвалото разделяне на Корея в книгата са отразени като част от плана на Твореца.

От началото на 21 век рязко ще се измени направлението на световното обществено мнение. Ограничаване на научния мироглед и изчерпването на природните залежи, проблеми с територията и населението, подчертано едностранно развитие но науката и техниката, относителен спад на технологичния прогрес, отчаяни усилия на развиващите се страни в опита да се изравнят с високоразвитите – такива са факторите, които ще променят съдбата на човечеството.

Япония също не е изключение в този план. Още по-страшно явление могат да станат природни катаклизми с метафизически произход, които възникват когато хората престанат да уважават висшите сили. Особено опасни са катаклизмите за Япония, където ще се разразят в период от 1994 до 2070 година.

Може да се предположи, че бедствията са изпратени свише, но в крайна сметка те се явяват резултат от безотговорността на човека, нарушаващ нравствените закони, нали човек носи отговорност за своята история и за обкръжението, в което живее. Толкова повече бедствията трябва да се избягват.

Световно известни геолози и специалисти, занимаващи се със сейзмологични прогнози, обясняват изместването на полюсите на Земята не с фактора на изменение на нейната повърхност, а с явления, протичащи в нейните недра, например изригването на вулкани.

Те потвърждават, че ако в следствие на преместване на земната кора, ледовете на Северния Ледовити океан ще се разтопят, океанът може да се разпростре в дълбочина на 176 километра в континента в течение на един ден. В такъв случай ще бъдат потопени източното и западното крайбрежие на Америка, северната част на Европа, Япония, явяваща се крайна източно точка на Азия. Две трети от същата ще се окажат под вода. Ще потъне под вода и крайбрежна ивица, широка примерно 40 километра, на изток от Корея. Съставителят на тази книга смята, че разчетените събития ще станат в период от 1994 до 2070 година. Изводът е направен въз основа на периодичността, с която протичат катаклизмите в Япония. Как Япония може да избегне всичко това?

Предлаганата брошура отговаря на някои сложни въпроси, основавайки се на пророчествата, записани в корейските манускрипти, които се потвърждават от историческите събития. Затова тези пророчества може да се считат за ценно послание на Небето на народите на Корея и Япония, което звучи като камбана за тревога на прага на носещия големи сътресения 21 век.
Ценното послание се получава тайно, следователно е нужно да се открие секретният код. За де разкрием тайната, първо трябва да намерим ключа, който я заключва. С помощта на този ключ може да разкрием една след друга всички тайни.

Желая ви успешно да преодолеете бедствията, очакващи човечеството ни раждането на новия свят, напускайки пътя на смъртта и откривайки пътя на живота, за да влезнете в Небесното Царство на земята и да живеете на нея под покровителството на висшите сили.
Август, 1998 г - Ку Сон-Мо
 

1. Канон на формата на тайните послания и ключ към тяхното разгадаване


Тайното послание, както следва от самото определение, идва по таен път. За да го разкрием,преди всичко е необходимо да намерим способа, с който са го зашифровали. При шифроването могат да се използуват метафори или силогизми, но ключът към разкриване на корейските пророчества е друг, а имено в принципа, на който се основавна Книгата на промините.

В предговора към Кьогам-юрок се дава подсказване към метода за разкриване на секрета: там е казано, че ако вземем за основа шестдесетгодишен цикъл:числото на годината, мисеца, деня и часа, изхождайки от системата за гадаене по иерогрифи и принципи, изложени в Книгата на промените, то всички елементи се съединяват в обща картина, също като късцета в мозайка от бамбук. Съгласно източната философия, във вселената присъствуват особени елементи: четирите страни на света – изток , запад, север и юг, а също и небесните и земните стихии, в съответствие с които времето се организира в шестдексетгодишни цикли.

Вселената е напълнена с обекти на творението, сред които човек се явявя висше същество. Неговото тяло представлява микрокосмос, което в умалена форма носи в себе си цялия принцип, на който се основава Вселената. Човекът е създаден като част от природата, затова неговото раждане, старост, смърт, радост и скръб, житейските полети и падения се подчиняват на законите на природата. Такава е логиката на Книгата на промените, която лежи в основата на източната философия.

Принципите на Книгата на промените изхождат от теорията за двете начала – ин и ян. Съгласно Книгата на промените, всички обекти на творението представляват от себе си комбинация ин и ян и са в състояние на непрекъснато изменение.В началото, преди възникване на Вселената е бил само безпорядъчен хаос. Това състояние се нарича Тай-цзи – Великият Предел. Великият Предел няма нито начало, нито край, нито определена форма. Той е изначална същност, почиваща на принципа, в съответствие с който е възникнало всичко съществуващо. Имено той поражда дуалните свойства.

Дуалните свойства – това са ян и ин. Ян и ин представляват от себе си енергия. Под тези свойства се подразбират сили от два типа, които се отнасят помежду си като плюс и минус.
Тай-цзи поражда енергия, вътре в която започва произволно движение. Тук ян е движещото начало, символизиращо небето, а ин – началото на покой, символизира земята. Движението и покоят непрекъснато се сменят и се допълват едно друго, в тях непрекъснато се проявява Дао – вселенският закон. Великият Предел нтяма завършен образ и не се изразява в числа, но съдържа в себе си двете посочени категории.

Безграничен и пребиваващ в хаоса Тай-цзи се разделя на небе и земя. От хармонията на ин и ян на небито се раждот слънцето, луната и звездите, а на земната повръхност – огън, вода, дърво, метаел и земя. Така се опосва в Книгата на промените сътворението на вселената. Теорията ин и ян е била систематизирана от конфуцианските учени Чжоу Дуни, живял в китайското владение Северен Сун. Неговите ученици, братята Чен Хоу и Чен И, първи изгладили до съвършенство философската база на конфуцианската етика.

Всека от дуалните свойства на свой ред се раздели и тако се образуват 4 елемента: голям ян, малък ян, голям ин и малък ин. Тези ч елемента на Вселената се проявавот в осем свойства, отразени в осим триграми.С тяхна помощ в Книгата на промените се обясняват принципите, съгласно които произхождат изминенията и развитието в материалния свят.

+Хексаграма и триграма са понятия от китайската книга на промените.

Хексаграма – линейна фигура от шест паралелно разполажени прови отсечки (цяли или прекъснати).

Триграма – съставна част на хексаграмата от две паралелно разположени отсечки (цяли или прекъснати).

Осемте триграми съставляват 64 хексаграми, съгласно които на свой ред се опредилаят свойствата на всички предмети по 64 категории.+ Възходи и падения в човешката съдба също могат да се обяснят, прилагайки фундаменталните зекони, действуващи в природата.

Взаимоотношенията ин и ян определят формата и начина на съществуване на всички предмети във Вселената. Отнесени към човек тези начала въплъщават във форма съответно мъжа и жената.
А в света на творението, както в живите същества, така и в неживата природа ин се проявява в обектите, имащи вдлъбната форма, а ян – в обектите, имащи изпъкнала форма. Всека от осемти триграми изпълнява своя функция.

Книгата на промените отрича постоянството и неподвижността на формите. Всичко се променя, всичко се развива. Обаче промените стават само в рамките на фундаменталните закони. Никакви промени не могат да станат безпорядъчно и самопроизволно. Такъв е най-великият закон и основин принцип на Книгата на промените. Тя казво, че усетим ли посоката на промяна, каято произхожда в съответствие с фундаменталния закон, ние може да узнаем бъдещето.

И така, тайните манускрипти можем да разшифроваме, само като приложим принципите, изложени в Книгата на промините. Заключения катинар може да отклучим само с ключа, с който той е заключен. Имено гориспоминатите принципи се явяват ключа към разшифроване на корейските тайни манускрипти. Но каква цел преследват авторите на манускриптите?

Целта им е да разкажат за това, че в последните дни на човечеството на земята ще се яви първородния син на Бога- Творец. Той ще се яви, за да помогне на живеещите на земята да се обърнат към Небесата, да станат родни деца на Бог и да построят Небесното Царство.
Първородният божи син със своето появяване ще пробуди хората на земята от невежеството в духовни и материални въпроси и ще им донесе спасение.  

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger