Корейски Пророчества - 2: КОРЕЙСКИТЕ ПРОРОЧЕСКИ МАНУСКРИПТИ

КОРЕЙСКИТЕ ПРОРОЧЕСКИ МАНУСКРИПТИ
Глава 2


Според Корейските пророчества, дадени от преди стотици години, Месианската личност ще се обяви до 2001 или 2024 г. и той ще обедини цялия свят. Но на хората, заслепени от златото, ще е трудно да се откажат от съблазните. Той ще дойде като истинския Свят Човек, следващ великите нравствени принципи той ще обедини конфуцианството, будизма, христианството и всички други религии.  Страните, които не го приемат ще бъдат разрушени.

Раждането на месиянската фигура в източна страна е пророкувано и от Настрадамус и от Тамара Глоба и от Корейските пророчества Чун-Гам-Нок. 

“Не се съмнявайте в това, че на изток ще дойде Свят Човек от Небето. Обаче, ако не получи признание на Изток, той ще се покаже на хората в Англия, Америка и други страни на Запад. Ако и на Изток и на Запад не го признаят, то ще загинат всички живущи и земата ще се насели отново. Какво ще стане тогава? “

“Изпитал многа горчилки на Запад, той ще се махне оттам и, издигнал се на високо място, отдалече ще се вглежда в света на хората. Във втората половина на ХХ век ще настъпи времето и той ще се обяви на Изток и ще изтрие вековната обида (болка, мъка - Кор. 'хан')”.
Из книгата “Кьогам-юрок”

Кьогам-юрок

От гледна точка на историческите факти най-точно прарочество се явява “Кьогам-юрок”. В тази книга, пророчествата на която обхващат цялия период от последното столетие на най-новата история, основно внимание се отдиля на темата на последните дни, коята поражда най-многа въпроси в съвременния свят. В предсказанията се говори за това, какъв трабва да бъде житейския принос на хората и какъв път трябва да изберат в своя живот.

Автарът на книгата”Кегам-юрок” Нам Са-Гопо прозвище Кьогам се е родил в 4-та година от управлението на крал Чунджон от династията Чосон (1509) и е напуснал този свят в 5-та година от управлението на крал Соанджо (1571), живял 63 години.Той пракрасно е владеел астрономия, география и геометрия.+, а в периода на управлението на кралМьонджон е заемал в двореца поста завеждащ ритуалите и е провеждал церемониите по жертвоприношенията за изпращане на благополучие на страната и народа. Кьогам –юрок е написана 450 години преди това. В предговора в своя таен манускрипт Нам Со-Го пише , че този текст на книгата той е узнал на младини от някакъв свят човек. За да разберем дмисъла на приведения по-долу откъс от Кьогам-юрок, е необходимо да разшифроваме скритото значение на некои иероглифи. В книгата се споменава за два лъка.Иероглифът “кун”( ), имащ значение “лък”, в двойно изображение е зашифровано обозначение на кръстта, но не обикновения кръст ( ), който ние пишем, а Бялия Кръст ( ). Този Бял Кръст символизира великия нравствен принцип, единен за конфуцианството, будизма, християнството и други религии.

От къде се взема Бялия Кръст? Ако напишем два иероглифа “кун” подред ( ), а след това един от тях обърнем, то ще се получи знак, в центъра на който се съзира формата на Бялия Кръст ( ). Използвайки такава разшифровка,да опитаме да разшифроваме следния откъс.

“ Знайте, че бялият Кръст – това е истината но Небето и Земята. Хората, несваляйки очи от книжните пори, втренчени в тях, няма да забележат Бялия Кръст. В деня на Божия съд много народи ще се избавят от своите горести, добродетелните хора ще останат живи, а дявола (който отрича Бога)++ ще бъде поразен от огън”.

Библията – това е пророчество от Бога.В Свещеното Писание нама противоречия ни на йота. Веднъж ще се чуе глас, подобен на гласа на умопомрачен или пиян човек, който ще призовава към майката (понятието “майка” е обозначено в текста с иероглиф ( ) “телица”).Когато това време дойде, не гледайти ни на дясно, ни на ляво, а вървете право напред към Бялия кръст”.

+ Геомантия – езотерическо изкуство за определяне на благоприятните и неблагоприятните места на земната повръхност, а също и местонахождението на изгубени предмети или хора ) живи или погребани).

++ Тук и по-нататйк в скоби се привеждат коментари на автора на книгата.


“ На света ще се яви такъв Сват Човек, затова гледайте на цялото творение непредвзето. Този човек ще се обяви в годината на Чинс (2000-2001 или 2024-2025 ) и ще обедини цялия свят. На хората, заслепени от златото, ще е трудно да се откажат от съблазни. Търсете тайното послание вЮжна Корея – в него е скрито всичко”.

“ Глупавите хора не ще могат да го намерят. В годината на Санджинса той собственоръчно ще устрои съдбата си, в годината на Чунджинса – ще срещне съпругата си, която ще се спусне от Небето и ще встъпи с нея в брак в годината на Хаджинса (2000-2001 или 2024-2025) – ще осъществи Божията воли и тогава съпрузите ще се възрадват и ще се хванат за ръце”.

“ Напускайки островната страна, той ще обходи цялия свят, проливайки кървави сълзи. Той ще дойде като истински Свят Човек, следвайки велики нравствени принципи и ще обедини конфуцианството, будизма, христианството и всички други религии. Вярвайте, че в това време ще дойде първородният син на Бог. Страната, жителите на която не вярват в Бог и Го предадът, ще бъде разрушена навеки”.

“ Пътят на Бялия Кръст, който ще обедини съдбите на Изток и Запад, е подобен на младата клонка и младия лист. В това време в новата страна най-голямата Небесна сполука ще осени жените. Повярвайте в Бог ( ще каже Святият Човек, слезнал от Небето).Съгрешилият спрямо Небето няма къде да искса прошка. Изпийте мъдростта и учението, дадени от Господ. Тогава няма да има на света място, което да е недостъпно за вас”.

“ И на Изток, и на Запад са изпратени пророчества с известие за настъпването на последните дни. Бог изпраща Своите пророци, За да донесат до света Неговото Слово. Но хората не разбират пророците. О, колко печално е това! Веч не е далече този ден, когатона света изведнъж ще се стоварят всички бедствия, но много ли хора разбират това?”

“ Първо ще дойде някой, мъдрец, Спасител, посланник на Бог, както е предопределено от Небесата преди хиляди години. Спасителят ще дойде в този свят, като Майтрея Буда. Когато това време настане, цялия свят ще потъне в хаос. Хвърчащ огън ще пада на земята и този безпорядъчен свят окончателно ще излезе от контрол”.

“ В каква земя ще се обяви Святия Човек? Това ще стане там, където се разнасят викове на петли и рев на дракон, над бяли пясъци, под Йонсан ( вероятно се има предвид район Сеул Йонсан)”.

“ Новият свят навеки ще се избави от злия дух. Бялият Кръст – това е истинския будизъм. Спасителят,идващ с Бялия Кръдт е Матрея. Той ще тъгува за умрялите хора и ще ги спаси от смъртта. Той ще създаде нов свят , с ново небе и нова земя, които ще бъдат ясни и чисти”.

“ Молете се на Бог за света. Във цялия свят ще стане велико обновление. Деца! Такъв е планът на Татко. Цялата Вселена ще се обнови и ще се върне към своя извор. Там, където са растнали черници, ще се появи море – такъв хаотичен ще стане светът.”. “ Хората в този свят казват, че парите са най-важното нещо и даже силните на света не могат да проникнат в този въпрос. Явявайки се, той ще открие Небесен път, обединяващ всички сили на света и в годината на Кьонщин (2000 – 2001или 2024 – 2025 ) ще събере всички хора, зада им дари спасение”.

“ В течение на дълго време светът търпи трудности, колко ли десетки хиляди е преминал? Когато настане смутното време, истината ще намери своето въплъщение и на Изток, и на Запад. От Запад тя ще се върне на Изток. В дома ще дойде благополучие, когато в държавата настъпи разцвет”.

“ Това, което се осъществява сега, е била предвидено за преди неколко хиляди години. Ако сего непроумеем това, възможността за победа на Бялия Кръст ще бъде пропусната. Колко трябва да чакаме, за да се появи такава възможност и такова време, прекрасно, като пролет? Вдички Велики Сили охраняват тези святи мъж и жена.”.

“ Без звук и мирис някой ще дойде на Изток и ще изгори с огън цялото дяволско сборище (т.е. невярващите в Бог), заедно с тяхното семе.Даже духовете няма да знаят Бог ли е той или човек.Даже за Небесата това ще бъде неведомо”.

“ Благасловен е домът, в който това послание е известно, но не ще бъде благословен домът, в който то ще бъде непонятно.Кой ще познае този човек Святия? Човик, срещу когото ще възстане скоро цялия свят, се явява имено затова Свят Човек”.

“ Нима този, който правилно разбере, че този човек е Свят, няма да се прадва? След много спорове с хората на света той ще извърши велики дела. Всички народи, приемете това Слово като Божия воля,въздайте му чест. Посланието ще сойде от Небето в последните дни, за да спаси всички хора”.

“ Затворете уста, хора на света, не бърборете непрекъснато.Той ще дойде на земя полуостров, който се намира на края на континента в източно воре и ще прибере урожая на човешкия живот. Той ще отвее урожая и ще отдели зърнота от плявата. Той ще пусне негодната плява на вятъра и ще остави само добрите хора”.

“ Святият Човек, роден на север от 38-я паралел, ще получи заповед от Бог.Той прилича на човек, но не е човек. Истински Човек ще дойде в островна страна ( Япония ), но хората на света няма да го познаят”.

“ Чандарьон – това е цар, слизащ на небесен облак – Унджунван. Сега той идва на земята втори път”.

“ Майтрея Буда ще се яви в този свят. Той идва за втори път, като основател на всички религии, с намерение да обедини конфуцианството, будизма, христианството и другите религии”.

“ От Небето ще слезне Святия Човек – Маслиненото Дърво. Той е събирателен образ на основателите на всички религии на Изток и на Запад. Изглежда като човек, но не е човек. Той един се явява кото тройно въплъщение на духовете на Чандарьон, Майтрей Буда и Исус”.

“ Злите демони, които са седноли на трона, 6000 години са управлявали света, като цзаре, изгаряли са плът и са вършили безчинства, той щи порази с огън в гърдите и ще ги убие”.

“ С вода, получена от камък Бог ще ороси 7 десетки високи и прекрасни небесни поля. Дошлият от Небето Дват Човек ще даде вода на всички жадни и истина – на всички желаещи я. Това стопанство е тренировъчна площадка за народа на хилядолетно царство Керьон ( Керьон в случая означава Изток). Такова е Словото за последните дни за ясновидците, които всичко разбират първи”.

“ В годината на Щиню ( 1992 – 1993 ) ще избухне война. В годината на Сурхе ( 1994 – 1995 ) ще увмрът много хора . В годината на Чатхук ( 1996 - -1997 ) в света ще настъпи хаос и ще бъде трудно да се предскаже бъдещето. В годината на Имьо ( 1998 – 1999 ) бъдещето ще се предскаже лесно. В годината на Чинс ( 2000 – 2001 ) ще се оабяви Спасителят. В годината на Оми (2002 – 2003 ) във всеки дом ще бъде голяма радост”.

“ Кой е този Свят Човек, който ще дойде от планината, намираща се в островна страна? Той се появява в последните дни и обединява конфуцианството, будизма, христианството и всички други религии, съгласно Божието Провидение. Небедсият Цар ще дойде на земята на полуостров, който е на изток. Святият Човек ще донесе на човечеството хармония и ще създаде свят на разцвет – рай”.

“ Хората ще престанат да орът,но ще имат препитание, ще престанът до тъчат, но ще имат дрехи, Ще престанат да яздят коне, но ще могат да извръшват далечни пътешествия. Когатно Истинският Човек, дошел от Небето, минава през острова, всеки, противящ се на неговата вмоля, ще загине, а за покорните на него ще има блага”.

Последното пророчество явно е предупреждение за народа на Япония.

В книгата се казва, че за осъществяване нва великия нравствен принцип, на основата на който на земята ще бъде създаден прекрасен свят, приличащ на рай, ще започне в Керьон. Но Истинският Човек трябва да дойде на остров. Къде се намира Керьон и какъв остров се има предвид? Повечето корейци свръзват Керьон с планината Керьонсан, край град Конджу в околияЧхунам, но Кьогам-юрок описва Керьон не като земя, а като място, което по-скоро трябва да отбягваме, отколкото да се стремим към него. Думата “керьон” се състои от два иероглифа. “Ке” значи “ петел” или “кокошка” и в Книгата на промените символизира юго-изток. “Рьон” значи “ дракон” и символизиро изток. Освен това , текстът на Кьогам-юрок не се ограничава в рамките на Корея, а има по-универсален характер. Следователно Керьон не е ограничен в територията на Корейския полуостров, но включва и Японския архипелаг. Обаче негов център се явявя Сеул в Корея.
Освен това, изхождайки от концепцията ин-ян на Книгата на промените и характера на посланията на Кьогам-юрок като цяло, провидението за последните дни не може да се осъщестни, ако изключим от него Японските острови. В какво е причината, че Япония също попада в състава на района, наречен Керьон?

Това може да разберем само, ако приемем концепцията ин-ян и отчитайки функционолното отношение на Корийския полуостров и Японския архипелаг от гледна точка на морфологията на формите.

В концепцията ин-ян ян е небето,височината,планините,мъжете, лбащата и т. н. , а ин е земята, постоянството, низините, майката и т. н. Още по-конкретно, ин – това е вдлъбнатата форма, а ян – изпъкналата. Ян представлява от себе си метафизически принцип, а ин – физическата форма. Всички съществуващо във Вселената приема формата благодарение на взаимодействието на ин и ян.

Като пример може да послужи образуването на зародсиша на плода в цвета вследствие на взаимодействието на плодника и тичинката. Същото е и у животните. Мъждият дава на женската семе. Тя го приема и в утробата си го довежда до съвършенна форма и на света се рпажда ново същество. Нижевата материя също носи в себе си аспектите ин и ян. Съвременната наука казва, че даже в атома има съответствуващи елементи.

Да разгледаме още един фундаментален принцип на Книгата на промените – принципа на осемте триграми. Посредствном осем триграми може точно да дсе опише взаимодействието между ин и ян. Даже любовните отношения между мъжа и жената може да се разделят на осем стадия, съответствуващи на осем триграми: 1) възбуждане, 2) докосване, 3) влизане, 4) движение, 5) връх, 6) спиране, 7) спадане, 8) отпускане.

Конципцията ин-ян лежи в основато на съществуване на всички обекти но творението във Вселената и се явява ръчката за управляване за Създателя. Такава е философската и научна основа за възникване на материалния свят, протичащите в него изменения и процеси на развитие.
Как изглижда повръхността на земята? Тя се състои от годи и реки, суши и морета, възвишения и низини,т.е.същите ин и ян. Континентите символизират мъжа, моретата – жената.

Ако разгледаме очертанията на сушата през призмата на концепцията ин-ян, Корейският полуостров и Японския архипелаг се явяват символи на ярък пример на въплъщение на тези два аспекта. Корейският полуостров, издаващ се в Атлантическия континент, се явява символичен образ на мъжа, Япония – типично островна държава, разположена в западния край на Тихия океан, представлява от себе си символичен образ на жената.

Тогава какво носи Святия Човек, който трябва да се появи според предсказанието на Корейския полуостров в краа на ХХ век?

Той носи закона ин-ян, на който се основава единството между мъжа и жената, съгласно който мъжът и жената стават една плът.

Означава ли това, че Корея и Япония трябва да станат едно тяло? Да. Те,като най-стар син и най-стара дъщеря трябва да станат спътници.

Нека погледнем каптата. Корея е неголям полуостров, очертанията на който навлизат в морето от огромния масив на Азиатския континент. Ако сравним този континент с човешко тяло, то какво ще ни напомня този удължен издатък, който се намира не горе или долу, а в средната част на континента?

Несъмнено той съответствува на мъжкия полов орган и е символ на мъжко естество. Заоблените очертания на сушата ниско на полуострова приличат по форма на семенниците на мъжа – твърде важна част от системата на половите органи. Ето как може да се разглежда Корейския полуостров от гледна точка на топографските очертания.

Половият орган на мъжа е свързан с нервната система, коятоа пронизва тялото от главата до петите. Ако стоне некакво увреждане в гръбначния мозък, явяващ се централна ос на организъма, половият член губи способността да изпълнява своята функция. Къде от гледна точка на географията е жизнената артерия, водеща към този орган, която така е свързана с гръбначния мозък?

Нейното начало е в хребета на планинската система Кунлун и Хималаите, които се наричат “ покривът на света” и се явяват център на континента Евразия. По-нататък тя се простира на североизток, достига планината Пектусан и хребета Мачхольони накрая стиго до Елмазната планина (Кьйгамсан) в провинцията Камвондо, които се явяват част от Тхебексанския хребет – гръбнакът на Корейския полуостров. По тази артерия на полуострова постъпва духовната енергия. Отдавна е казано, че Святият Човек, получил тази енергия, се е родил на север от 38-ия паралел.

Тогава, ако Корейския полуостров символизирамъжа, то трябва да съществува за него партия, с която да се съедини. В съответствие с концепцията ин-ян тя трябва да бъде жена.

( карта )

Сега нека разгледамеЯпонсксия архипелаг, който по-близко от всичко е разположен до Корейския полуостров, с очертанията, напомнящи мъж.

Зад Японските острови, които са се проточили от север на юг, се простира Тихи океан, чиито простори са много по-необятни от континента Евразия. По форма архипелагът напомня жена, лежащапротегнала крака. Остров Хокайдо е нейната глава, а островите Хонсю и Хюсю – съответно тялото и краката. Именно тези острови, представляващи жената, се явяват тази земя, която, приемайки от Святия Човек, изпратен в Корея, държава-мъж, Небесния Път, трябва да цъфне и да даде плод. Затова Япония, като жена ( ин – майка ),и Корея, като мъж ( ян – баща ), трябва да станат съпрузи. Божието провидение се заключава в това, те свято да пазят Небесният Път, даден от Бог-Творец и да се уважават един друг. Само в този случай те ще съумеят да изпълнят великата си мисия заради човечеството.

Ако Япония не се справи с ролята си на най-стара дъщеря, спътвничка на най-стария син и майка на бъдещия свят ще възникнат голями проблеми. В такъв случай нейното мядто ще заеме друга островна страна ( Англия, Филипините или Индонезия), която трябва да изпълни отговорната мисия на майка, ако с тази мисия не се справи Япония. Но всички тези страни първоначално не се предвиждат като съпруги на най-стария син.

Ако Япония успешно се справи със своята мисия, то Божият Син, Спасителят, представляващ духовното триединство Матрей Буда, Исус но Второто ппришествиеи Конфуций, ще донесе спасение на човечеството и напълно ще осъществи Божията воля на земята.

Ако Япония не изпълни своя дълг, то и тя самата и цялото човечество ще изпитат трудности, равни на които няма от сътворението на света. Следователно много е важно Япония да изпълни своята мисия, извънредно важно за бъдещето на цялото човечество.

Принципът на спасение в последните дни се обяднява с принципа на взаимното пораждане и взаимното унищожаване на петте елемента, които отделя източната филосъфия.

Под пет елемента се разбират вода, дърво, огън, земя и метал. Съгласно принципа на взаимното пораждане, един елемент поражда друг. Така водата поражда дървото, дърваото поражда огъня, огънят поражда земята, земята поражда метала, аметалът поряжда водата. Последователността на взаимното подтискане протеча в обратен ред: водата побеждава огъня, огънят побеждава метала, металът побеждава дървото, дървото побеждава земята, а земята побеждава водата.

Преди неколко хиляди години, по времето на съда с потоп, Ной, построявайки ковчег, спасява човека и по чифт от всички видове животни. Ковчегът е бил направен от дърво и в съответствие с принципа на взаимното пораждане посоченият обект се явява като пример, че водата е породила дървото. Сега Небесният съд ще бъде с огън. Единственота вещество, способно да победи огъня е водата. Затова ние може да преживеем благодарение на водата. Тази вода излиза от Белия Камъкна Кунънлунските планини, обединяваща конфуцианството, будизма, христианството и всички останали религии. Бялия Камък символизира Бялия Кръст, т.е. водата от Бялия Камък е истината за Бялия Кръст. В манускриптите се говори, че ще преживеят само тези, които пият тая вода. В предсказанията на Кьогам-юрок зо последните дни се споменават два вида огън – огън, падащ от небето и огън, излизащ от земята и издитащ се до небето. Първият означава атомни бомби и ракети, а вторият -–природните катаклизми, като земетрисения и изригване на вулкани.

Пророчеството, че Истинския Човек ще дойде през Япония, се явява мвного важно послание, което съдържа в себе си предупреждение.

“ Какво ме убива? Огънят. Какво ме спасява? Пречистването ва душата и тялото. Бялият Камък, изпратен от Бог, това е оръжието, което ще унищожи дявола. Дадено на добрия човек, то ще му даде живот, злия човек ще отпрати в ада. Единствен, който има право да се възползува от това оръжие е Святият Човек, пратеник на Небето”.

“ Печално! Разбелрете това, хора. Центърът на столицата на Корея ще стане щабът, от който ще излизат заповедите. Такова внещо ще се случи за пръв път от възникватето на земята. Хората ще видят Святия Човек, пратеник на Небето, но няма да го познаят”.

“ Как да сравним дългия живот на двамата Святи Хора, които ще се явят в последните дни, с живота на Исус, явил се в древността? Прогледайте, благородни мъже, търсещи Път. Ако не бъдете сериозни, ще умрете. Кой ще узнае, че Господ Матрея Буда е дошел в тоя свят?”

“ Не се радличава той ни по глас, ни по вкус, ни по мирис, но обича творението и притежава голямо милосърдие и състрадание. Всяка религия на света се занимава само със себе си и даже не знае, че в духовната сфера е станала революция.”.

“ По време на виолетовия залез жълтият облак закрива всичко: не можеш да намериш пътя даже наблизо. Огънят се издига нагоре и димътзастила небето. Пътят е непроходим; как да начмерим славната земя на Победния Кръст, за да се заселим в нея?”

“ От небето пада огън, а на земята става земетресение- всички бедствия се струпват едновременно. Кръвта чернее и изсъхва, а хората умират – умират от болести, на които не знаят даже имената. Сутринта човек е бил жив, а вечерта го няма между живите. От десет дома ще остане само един”.

“Японски внойници,не извръшвайте безумни постъпки! Защо отгново се отправяте на война? Изходът от последната битка вече е известен – вие нищо няма да спечелите, освен смъртта”.
“ Небесният Закон ще постави Бог в центъра. Избраните работници ще бъдат в дванадесет групи по дванадесет хиляди човека, всичко 144 хиляди. Следвайки Небесния Закон, под егидата на най-старата дъщеря на Бог – (Япония) и най-стария син –(Корея), конфуцианството, будизмът, християнството и всички други религии ще се обединят и тогава ще дойде Царството Небесно, в което ще управлява Бог”.

“ Няма съмнение в това, че именно синът Божи ще построи хилядолетното царство на остров в Източно море. Проливайки кръв и сълзи, той ще донесе мир на цялата земя, ще победи смъртта и ще създаде нов свят, където няма горест”.

“ Дяволът винаги пуска дим, дза ду затъмни доброто дело, таока, че предатели ще бъдат даже саратниците. Властващите над други хора и неумеещите да се покорят ще загинат, покорните и смирените ще живеят. Смирявайте се пред всички. Святият Човек, който се явява на Изток, за да пресъздаде творението, е Татко, поклонете му се безпрекословно”.

“ Ще настъпи ден, когато и философи, и учени ще отстъпят безсилни за един ден или за езна нощ, ще ги обхване отчаяние, тъй като, независимо от дългите занимания на философията и науката, не ще успеят да стигнат до никакво решение. В тях няма да остане нищо, освен щеславие, а самите те ще заприличат на безумци или пияни от вино”.

“ Повече от това няма да има, по-малко от това няма да има и освен това нищо няма да има. Разчитайте на добрина и мъдрост, а не на сила. Отначало хората ще тръгнат, проливайки сълзи, а след това ще тръгнат, запявайки песен. Ако в периода на годинете Чачхук, Инме, Щиню и Сурхе цялото човечество стане единодушен участник във великия Небесен труд, ще възникне свят, в който хората ще могат да получават облекло и храна с помощта на атома”.

2.Чонгамнок

До внас са стигнали неколко версии на манускриптите на Чонгамвнок.Най-истинскса се смата книгата, наречена Тхоронгьол. Нейни автори са Чон Гам и Щим. Между историческите предсказания на Чонгамнок е победата на войската на генерал Макартър във войната с Япония в 1945 година и успешния десант на армията но ООН под негово командване в Инчхон във времето на Корейската война, която избухна на 25 юни 1950 година. Голямо мвнимание в тази книга се отделя на ппророчеството на Бялия Кръст, което се е появило прпеди хиляди години. Почти по същото време се датира и текстът на манускрипта.

“ Когатосветът бъде обхванат от безпорядък, ще дойде бедствието на седем смърти. Тогава търсете Бялия Кръст и пътя,за да го следвате. Ако стане трудно да се живее, намерете Бялия Кръст и се слейте с него в едно”.

“ Северният цар ще поиска да предаде престола на наследника, но няма да може да направи това и монархическата власт с това ще завърши. На едно дърво ще налетят от четири страни тъмни ветрове, ще бъде много трудно да се изтърпи. Когато минат шест щестици (36 години от японското колониално господство), ще настъпят благоприятни времена. Прекрасната страна на Изток ще се раздели на две половини – бяла и червена и после отново ще се обедини”.

“ Юг и Север ще противостоят един на друг със силата на оръжието. Ще се получи опасна ситуация, защото на никого няма да е известно, кога ще избухне пламък. Когато страната, разделено на червена и бяла, си върне към първоначалното състояние, мнозина ще умират от глад и болести, но в самото начало такова нещо няма да има. Мнозина ли ще останат живи? Гладът и слаба реколта кще следват година след година”.

“ Животът на хората на Изток ( белите дрехи) и хората на Запад (зелените дрехи) ще бъде безполезен, както при насекомите. И Запад, и Юг и селото, и градътще пострадат от огъня ( Корейската вмойна). От морето и от островите на чело на войска ще дойде генерал, който ще предотврати опосността (генерал Макартър). Войската ще премине река Кьомган и ще донесе спасение и това ще бъде предопределено ксвише”.

“ Но в това време във войната внезапно ще се включи китайската армия. Тя ще е срещу генерала, явил се отзад морето. За да предотврати войната,задморсксият генерал, същият, който е победил Япония, ще оглави силите на съюзниците от Запад и Юг. Този генерал ще помогне на Бялата армия (армията на Южна Корея) и ще изгони китайската войска, а Червената армия, която ще се нарече "“Армия на Спправедливостта"” ще се опита да завземе всичките осем провинции до остров Чеджудо. Червената армия ще бъде изтласкана до северната граница и след три годони войната ще приключи. Цяла Корея ще се превърне в руини ( провеждането на десанта на ООН в ройонаИнчхон под командването на генерал Макартър по време на Корейската война)".

“ Когато настъпи това време, но Изток ще засияе Небесната страна ( страната на Бялия Кръст), а на Запад ще възкликнат: “ Чондарьон, Чондарьон! Спасител! Спасител!” В това време само този, който намери Бялия Кръст, ще получи голяма благодат”.

“ Сега хората посрещат Небесната Сполука. В това време най-старият син от Изток и най-старата дъщеря от Югоизток ще се срещнат и ще встъпят в брак. Всички очаквот Святия Човек, но кой е той? Този човек ще дойде в този свят, като Съдия, за де раздели доброто и злото ( брака на сина на Бог – Корея и на дсъщерята на Бог – Япония)”.

“ Този, на когото е доверено да оглави цялия свят, ще се появи не в планината и не в полето, той ще дойде там, където е Бялият Кръст. Той ще дойде и ще донесе Вебесния Закон”.

“ Числото на Небесния Закон е 21600. Ясно е, че това е Небесно число. Има още число 14400, което се нарича земно число”.

“ Събирайки горепосочените числа, получавами числото 36000. Това е числото на съединяване на ин и ян в цялия свят. Когато такова число мъже и жини, поборници за добро, встъпят в брак, ще се появи Святия Човек. Числото 36000, съгласно Книгата на промените, символизира закона на вселенската хармония. Небесният път, това е пътят на съединяване на ин и ян. Пътят на обединяване на Изток и Запад, това е пътят на Победния Кръст”.

“ Числото 36000 движи вселенските закони и сили. Ако всички религии на Изток и Запад се обединят, то хората на този свят ще се сближат, като братя. От гледна точка на Книгата на промените се разбира, че Бялият Кръст е вселенският закон на ин и ян”.

“Великия път на Победния Кръст ще се появи на Изток. Ще си чуе глас, който ще разтърси небето и земято: “ Получете Благоасловия!”Ако се надсмеете над този глас или му се възпротивите, то, сами незнаещи това,ще заприличате на брадавици и куп конски изпражнения, ще сте подобни на буболечка, която се опитва да спре каруцата и Сбятият Човек ще ви се надсмее”.

“ Святият Човек ще прпебивава в света,хще подсбира двойки мъже и жени, поборници за доброто. Двойките, избрани от него, ще се склонят в молитва пред Бог и ще раждат скъпоценни даца. Така цялият свят ще се обедини и това ще се случи за пръв път от сътворението на небето и земята”.

“ Бялият Кръст ще се обяви в източна страна, където изгрява слънцето. Тоя ще засияе за цялия свят. Запомнете, че Спасителят е Великия цар на Победния Кръст, Той е истинския цар на царете”.

Съществува пророчество, че втората световна война ще започне на Североизток, в района, където са разположени Китай, Корея и Япония. Възрастта на Чонгамнок наброява 1000 години. Заслужава внимание предсказанието на книгата за това, че чеслото 36000 се явява хармоничен съюз между мъжа и жената, които представляват небето и земята, ян и ин. Също особено се явява предсказанието, че за да се намери убежище в последните дни, трябва да се намери Бялия Кръст.

3. Чхочханок


Чхочханок е манускрипт, във формата на беседи между Ю Хьон Вон, по прозвище Панге ( 1622 – 1673) и неговия син Чхо Мхан. Ю Хьон Вон, живял в средния период на династията Чосон, във времето на управление на Хьонджон, е бил известен като глава на движението Щирхак (движение за реално знание). Важността на манускрипта се заключава в това, че в него се потвърждава съществуването на Кьогам-юрок.

“ Пангеон е мой баща. Веднъж аз му се поклоних и го запитах как може да се борим срущу неурожай. Баща ми ми каза: “ Начините за запазване живота на хората в неурожайни години и да избегнеш смъртта от заразни болести са подробно изложени в писанията на Кьогамгон ( Кьогам-юрок), тъй че за какви трудности говориш?"

Въпрос: Как се нарича болеста, която ще се появи в последните дни?

Отговор: Тази болест ще бъде изпратена от Небето и името и е неизвестно.
Стълкновенията между Япония и Китай ще прерастнат накрая в световна война. Ситуацията в цялия свят ще прилича на това, как щъркелът се опитва да разкъса жабата, а жабата не му позволява да затвори човката, така че голями сътресения ще станат във всички страни”.

Въпрос: Къде се съдържа истинското послание?

Отговор: Всичко подробно е изложено в манускрипта на Кьогам-юрок, само откровен човек ще открие смисъла.

В Хонсуджи – манускриптите на Кьогамгон – и в моето послание Масанок се съдържа истината. Само малцина от потомците, тези, които притежават добродетел, ще прочетат тези послания и ще си запазят живота”.

Въпрос: С малка глава и без крака – какво е това?

Отговор: Това е огънят. Всички хорпа ще загинат от огъня”.

4. Хонсуджи


Автор на това произведение, както и на манускрипта Кьогам-юрок е Нам Са-Го. Той също е подлаган на остра критика от много хора.

“ Въпрос от господин Чу: Какво е Хонсу? ( Иероглиф “хон” озночово “червен”, а иероглиф “су” означава “ръкав на бяла коппринена дреха”)

Отговор: Това означава, чме цялия свят ще се раздели на две позиции – червена и бяла. На Североизток ще започне световна война и там ще завърши ( ппредсказание за втората световна война )”.

Въпррос: Какво се подразбира под “червени” и “бяли”?

Отговор: В Корея ще дойдат хора от Запад и отп Русия и, това, което ще е северно от Кесон ( град в Северна Корея), това е “ червено” а което е на юг – е “бяло” (су)”.
“ Въпрос: Кога ще се случи това?

Отговор: В годината на Иру ( 1945) на 7 юли по лунния календар ( 15 август по слънчевия календар) Япония ще ослабте и накрая ще падне. След това ще възникне горепосочената ситуация”.

Въпрос: Червените и бялите щи воюват с копия, мечове и щитове?
Отговор: Войната с копия, мечове и щитове е малка война. Голямата война се води във въздуха с помощта на химическо оръжие”.

Въпрос: Как може да предотвратим химическата война ?
Отговор: На Североизток ще дойде генерал Чо. Под негово началство ще бъдат дванадесет светци и той, използвайки божествени сили, ще спрпе войната за едно утро и една нощ ( генерал Чо символизира Святия Човек, дошел от Небета, Спасителя)”.

Въпрос: Вярно ли е, че на Изток ще възникне държава, което ще бъде център на света?
Отговор: Волята на Небето е скрита в сърцето на човека,така че защо питаш напразно?”.

5. Масанок


Доказано е , че автор на манускрипта е Ю Хей-Вон Панге. По-долу са приведени някои откъси от този източник.

“ Когтоа Изтокс и Запад земите ще се обединят, Вселената ще стане единна. Когато настъпи това време, тогава ще може да се види Истинския Човек, ще може без труд да срещнеш Святия”.

“ Този, който , живеейки на Изток, отхвърля това, което е на Запад, не е Святия Човек, няма той нито сила, нито знания. Ние ще живеем заедно с Япония 36 години. Може да сте съкрушен, но не казвайте, че не сте знаели това”.

“ Когато се случи такова нещо на североизток от Китай, ще е невъзможно да се избяга. Казват, че будизмът е единственото истинско учение, че само то носи спасение, но това не е така, защото Бог дели заслугите между всички. Всеки иска да покори света, но Небесата управляват света справедливо”.

“ Когато на Север дойдат комунистите, от Небето ще се яви Святият Човек и ще посочи Небесния Път. На север ще се обяви човек, подобен на Хан У ( легендарен воин от древнокитайски предания ), който няма да се побои от цялия свят. Използувайки сила, той ще създаде в света голям смут и нито небето, нито земята ще могат да го спрат. Южна Корея и, разбира се останалия свят, няма да знаят какво става в Северна Корея”.

“ Хората ще разберат волята на Небето в деня, когато тя се върне в тяхните сърца”.

6. Юлгок-пиги

Истинското име на Юлгок ( 1536 – 1580) е И И. Той е бил известен философ и държавен деятел и е заемал различни високи постове в държавата. Той последователно е оглавявал министерствата на финансите, вътрешните работи и армията. Юлгок е известен с това, че, предвиждайки Индийската война+, е получил увеличение на армията до сто хиляди. Особеност на неговата теория е, че е изследвал и описал фундаменталните принципи, които лежат в основата на съществуване на Вселената и всички съставящи я елементи.

“ 300 години след Индийската война, есента на годината на Кьонсун, Корея по време на династията Ли ще се съедини с островна страна, но на 7 юли по лунния календар ( 14 август по слънчевия календар) в годината на Ирю хората от островната страна Япония ще се върнат обратно. Властта над корейската земя ще поделят Русия и Запад”.

“ Небето е едно и земята е една, тогава могат ли да служат на двама царе? Бащата е един и майката е една, тогава на какво прилича това, едната половина от хората да служи на червинея баща, а другата – на бялия? ( На какво прилича това, едната страна да стане на червените деца, а другата – на бярите?) Запад ще се вдигне в защита на хората от Юг, а северняците ще разчитат на подкрепа от Русия. Неразумният народ безсмислено ще се мята и ще загине”.

7. Самьок-кегьон


Авторът на манускрипта Самьок-тегьон , И Мин-Дже по прекор Мьонхосанджу. Той е бил под силното влияние на философията на Тонхак ( Източно учение) и е бил най-добрият последовател на неговея основателЧхве Дже-У, по прозвище Суун. До нас е стигнал разказ да това, че той е изпаднал в съмнение съответствува ли тонхагското учение на Небесните Закони и по тази причина е прекъснал духовната си подготовка в планината Чирисан. Слизайки от планината, той е получил указания от Небето, след което написал Самьок-тегьон.

“ Небесния Бял Кръст, слизащ от три небесни свята, ще изясни Великия Нравствен Закон и на Изток постепинно ще се отваря врата към Великия Вселенски Път”.

“ Това е пътят на Бялия Кръст, посредством който всички вселенски нравствени норми ще станат в хармония. Той ще се разпространи по цялия свят,подобно на разрастването на бомбука.Само в тези думи се заклучава Небесното Предвиждане”.

“ Неразумните хора ще го видят (Святия Човек) и не ще го познаят, ще чуят думите му, но не ще разберът смисъла им. Те наистина са жалки и достойни за съжаление”.

“ Усръдно се трудете с пълна всеотдайност, да не пропуснете времето, подарено ви от Небето. Ако изпеснете това време, втори път такава възмвожност няма да ви се предостави. Ако вие с цялата си искреннос се вглъбите в нравственото съвършенство, разумно ръководите семеъството и държавата, то в края на крайщата ще настъпи мир в цялия свят”.
КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger